LiNN

  • Composer
  • Lyricist

「Do the things that take your breath away.」

Experience

Zhang Shener- If you fall in love|Song / Lyrics
Huang Fei- Aunt Lan|Arrangement
Huang Fei- Snow fly|Arrangement
Huang Fei- Chase thousands of miles|Arrangement
Huang Fei- Dai Jhih Da Tiao Luo|Arrangement
Huang Fei- Jhih Jhih Zou|Arrangement
Huang Fei- Wu Guan|Arrangement
Huang Fei- Se Wei Outro|Arrangement
Huang Fei- Shang Shuei De Lun Huei|Arrangement
Ma Ya- San Jiao Sing De Yuan|Arrangement
Ma Ya- Wu Sheng De Fan Bei|Arrangement
Anna Wang -Shih Yueh De Siang Ge Li La|Arrangement
Anna Wang -Kitchen|Arrangement
Hedy Chen -Jhuan Shu Jia Bin | Arrangement
Kagi Nature Chen Shih Jhih Wai Jia Yi Guang Jing

See More
LiNN Playlist